MIJN VOORWAARDEN: Unchi Black Raven

Grandmother: Kominaw, Zwart: Kaskitiwenigwan, Raaf: Kakahkiw

 

Mijn Voorwaarden

 

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling en/of transactie tussen Grandmother Black Raven en de cliënt, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken door beide partijen.

 

 • Inspanningen:

Grandmother Black Raven zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en met goed vakmanschap uitvoeren.

 

 • Afspraken:

Indien de cliënt verhinderd is om een afspraak na te komen, dient dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, te worden gemeld. Beide partijen zijn hiervan vrijgesteld in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de wet en jurisprudentie. Als de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, behoudt Grandmother Black Raven zich het recht voor het volledige tarief voor de afgesproken behandeling in rekening te brengen, vermeerderd met administratiekosten.

 

 • Betaling:

Alle prijzen voor behandelingen worden vermeld door Grandmother Black Raven. De genoemde tarieven zijn inclusief btw.

 

 • Persoonsgegevens & Privacy:

Voor aanvang van de eerste behandeling dient de cliënt Grandmother Black Raven te voorzien van alle gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de behandelingen. Grandmother Black Raven behandelt de verstrekte persoonlijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 • Geheimhouding:

Grandmother Black Raven zal vertrouwelijke informatie over de cliënt niet delen met derden, waarbij discretie gewaarborgd blijft. De cliënt dient ook vertrouwelijke informatie niet te delen met derden en discretie wordt op prijs gesteld door Grandmother Black Raven.

 

 • Aansprakelijkheid:

Grandmother Black Raven is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tevens is Grandmother Black Raven niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt, al zal zij zorgvuldig met deze eigendommen omgaan. Grandmother Black Raven behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien deze meubilair of sjamanistische tools beschadigt. De cliënt dient het domicilie van de sjamaan te respecteren en diefstal wordt niet getolereerd; in dergelijke gevallen zal Grandmother Black Raven aangifte doen.

 

 

 

 

 

Garantie

 

Grandmother Black Raven biedt geen garantie op het oplossen van lichamelijke, spirituele of cognitieve problemen van de cliënt. De cliënt dient zelf aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling te werken, maar kan tot drie keer toe telefonische hulp vragen, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Deze garantie vervalt indien:

 

 • De cliënt de gegeven adviezen niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de discretie niet in acht heeft genomen.
 •  

De cliënt staat het altijd vrij om een andere sjamanistische healer te raadplegen. Het is echter belangrijk om te vermelden dat de naam en behandeling van Grandmother Black Raven niet mogen worden vergeleken of genoemd bij het zoeken naar alternatieve hulp.

 

 

Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, dient deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen, te worden gemeld aan Grandmother Black Raven. Grandmother Black Raven zal de klacht binnen vijf werkdagen adequaat beantwoorden. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Grandmother Black Raven de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Hetzelfde geldt echter niet voor consulten/readings.

 

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich te allen tijde behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, behoudt Grandmother Black Raven het recht om de cliënt de toegang te weigeren, ook als dit in de natuur plaatsvindt, zonder opgaaf van redenen.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Grandmother Black Raven kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruikmaakt van de diensten van Grandmother Black Raven en/of omdat u deze zelf verstrekt via bijvoorbeeld een contactformulier op de website. Grandmother Black Raven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 

 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Waarom uw gegevens nodig zijn

 

Grandmother Black Raven kan uw persoonsgegevens gebruiken om u schriftelijk te benaderen (per e-mail en/of per post) indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst die met u is gesloten.

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard

Grandmother Black Raven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op de website worden vermeld, streeft Grandmother Black Raven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit van de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Grandmother Black Raven te kunnen claimen of veronderstellen.

 

 

Indien van toepassing

 

Het is niet toegestaan om teksten, foto’s, of ander materiaal van mijn website te kopiëren en/of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Grandmother Black Raven. Het ongeoorloofd gebruik hiervan wordt beschouwd als diefstal, en Grandmother Black Raven behoudt zich het recht voor om passende juridische maatregelen te nemen.

 

Grandmother Black Raven streeft ernaar om haar website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze inspanningen kan het echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. In een dergelijk geval kan Grandmother Black Raven geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Grandmother Black Raven behoudt zich het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.